Contacteer ons
Mijn rekening
Menu

Algemene voorwaarden

1. Interpretatie

1.1 In deze voorwaarden :
"Koper" betekent de persoon, firma, instantie of onderneming wiens bestelling van goederen door de Verkoper wordt aanvaard.
"Goederen" betekent snacks, snacks in bulk, dranken en relatiegeschenken (met inbegrip van elk artikel van de Goederen die de Verkoper overeenkomstig deze Voorwaarden moet leveren).
"Verkoper" betekent FIKA Management, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel of het bestuur is gevestigd te Jules Bordetlaan 13, 1140, Evere, België en geregistreerd onder het nummer BE 0749.950.055.
"Voorwaarden" betekent de algemene verkoopvoorwaarden in dit document.
"Contract" betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen.
"Schriftelijk" omvat verzending per fax of e-mail.
1.2 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een term is een verwijzing naar de voorwaarden van deze Voorwaarden.
1.3 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een wetsbepaling dient te worden opgevat als een verwijzing naar die bepaling zoals die op het desbetreffende tijdstip is gewijzigd, opnieuw vastgesteld of verlengd.
1.4 De opschriften in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

2. voorwaarden

2.1 Onder voorbehoud van artikel 2.3 wordt elke door de Verkoper aanvaarde bestelling geacht alleen deze Voorwaarden te omvatten, die het Contract zullen regelen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, bepalingen, condities en garanties (met uitzondering van enige voorwaarde of garantie die wordt geïmpliceerd door de Belgische wet en waarvan de uitsluiting of beperking verboden, nietig of onuitvoerbaar is op grond van die wet), zelfs indien deze zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in een document van de Koper.
2.2 Elke door een Koper gestelde voorwaarde die een afwijzing is van, een aanvulling is op of in strijd is met deze Voorwaarden en elke andere door de Verkoper Schriftelijk overeengekomen voorwaarde wordt beschouwd als een tegenbod aan de Verkoper en is niet bindend voor de Verkoper tenzij deze Schriftelijk door de Verkoper is aanvaard. Indien de Verkoper een dergelijk tegenbod afwijst of niet aanvaardt, wordt deze afwijzing of niet-aanvaarding beschouwd als een hernieuwd aanbod om voort te gaan op basis van deze Voorwaarden en alle andere door de Verkoper aanvaarde voorwaarden en bijgevolg worden de prestaties van de Verkoper in dat geval geacht te worden beheerst door de voorwaarden van dit hernieuwde aanbod van de Verkoper.
2.3 Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is bindend, tenzij schriftelijk aanvaard door de Verkoper.
2.4 De werknemers of agenten van de Verkoper zijn niet gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden of om verklaringen af te leggen met betrekking tot de Goederen, tenzij Schriftelijk bevestigd door de Verkoper. Door het aangaan van het Contract erkent de Koper dat hij zich niet verlaat op dergelijke verklaringen die niet bevestigd zijn en ziet hij af van elke vordering wegens schending daarvan.
2.5 Elk advies of aanbeveling gegeven door de Verkoper of zijn werknemers of agenten aan de Koper of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag of behandeling van de Goederen die niet schriftelijk door de Verkoper wordt bevestigd, zal volledig op risico van de Koper worden opgevolgd of opgevolgd en de Verkoper zal derhalve niet aansprakelijk zijn voor een dergelijk advies of aanbeveling die niet wordt bevestigd.

3. Controles

3.1 Door het plaatsen van een bestelling voor de Goederen erkent de Koper dat alle informatie betreffende gewichten, maten, ingrediënten en andere gegevens met betrekking tot de Goederen vermeld op de website - www.fika.be, prijslijsten, advertenties en ander promotiemateriaal geproduceerd door de Verkoper slechts bij benadering zijn en bedoeld zijn om de Koper een algemene leidraad te geven, waarvan de juistheid door de Koper zelf moet worden geverifieerd. De Koper erkent dat naar beste weten en overtuiging van de Verkoper de informatie in het bovenstaande materiaal waar en nauwkeurig is op de datum van druk, maar dat er geen verklaringen van welke aard dan ook zijn afgelegd aan de Koper door de Verkoper of zijn agenten en dat de Koper heeft vertrouwd op zijn eigen oordeel over de aard en de kwaliteit van de Goederen en hun geschiktheid voor het doel van de Koper.
3.2 Elke typografische, schrijffout of andere fout of omissie in een verkoopdocument, prijslijst, aanvaarding van het aanbod, factuur of ander document of informatie die door de Verkoper wordt verstrekt, kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper.
3.3 De Koper is ten opzichte van de Verkoper verantwoordelijk voor de juistheid van de voorwaarden van elke door de Koper ingediende bestelling en voor het tijdig verstrekken aan de Verkoper van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Goederen om de Verkoper in staat te stellen de Overeenkomst overeenkomstig de voorwaarden ervan uit te voeren.
3.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor alle wijzigingen in de specificatie van de Goederen aan te brengen die nodig zijn om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of EG/EU-eisen of, indien de Goederen volgens de specificatie van de Verkoper moeten worden geleverd, die de kwaliteit ervan niet wezenlijk beïnvloeden.
3.5 Geen enkele door de Verkoper aanvaarde bestelling kan door de Koper worden geannuleerd, tenzij met toestemming van de Verkoper en op voorwaarde dat de Koper de Verkoper volledig vrijwaart van alle verliezen (met inbegrip van winstderving), kosten (met inbegrip van de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schade, kosten en uitgaven die de Verkoper als gevolg van de annulering lijdt.
3.6 Bestellingen worden geleverd in dozen of pallets.

4. Prijzen van goederen

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Verkoper, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de prijs van de Goederen in de gepubliceerde prijslijst van de Verkoper, zoals weergegeven op de website van de Verkoper, te wijzigen.
4.2 Tenzij anders vermeld in een van de prijslijsten van de Verkoper, levert de Verkoper aan de lokalen van de Koper in overeenstemming met het verzendingsbeleid van de Verkoper zoals uiteengezet in de voorwaarden van zijn website.
4.3 De prijs is exclusief BTW (indien van toepassing), die de koper eveneens aan de verkoper dient te betalen.
4.4 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's (€).

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De Verkoper is gerechtigd de Koper te factureren voor alle bedragen die krachtens de Overeenkomst verschuldigd zijn bij de levering of op elk ogenblik na de levering van de Goederen, tenzij de Koper de Goederen ten onrechte niet in ontvangst neemt, in welk geval de Verkoper gerechtigd is de prijs aan de Koper te factureren op elk ogenblik nadat de Verkoper de Goederen heeft geleverd.
5.2 De Koper zal alle uit hoofde van het Contract verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de datum van levering van de Goederen betalen. Verschuldigde bedragen worden pas geacht te zijn betaald wanneer de verkoper vrijgemaakte gelden heeft ontvangen. De termijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen is een essentiële voorwaarde van de overeenkomst.
5.3 De koper zal de prijs volledig betalen zonder enige korting, aftrek, verrekening of vermindering om welke reden dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper.
5.4 Indien de Koper niet betaalt op de vervaldag, dan is de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt, gerechtigd tot:
5.4.1 de overeenkomst annuleren of verdere leveringen aan de koper opschorten.
5.4.2 om elke betaling door de Koper aan de Goederen (of aan goederen geleverd onder een andere overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper) naar goeddunken van de Verkoper toe te passen (onverminderd elke beweerde toe-eigening door de Koper), en
5.4.3 de Koper een samengestelde interest aanrekenen (voor en na enig vonnis) over het uitstaande bedrag tegen een tarief van 4 procent per jaar boven de basisrentevoet van de Nationale Bank van België van tijd tot tijd, van dag tot dag oplopend, tot volledige betaling (een deel van een maand wordt voor de berekening van de interest als een volledige maand beschouwd).

6. Levering

6.1 De levering van de Goederen vindt plaats op het door de Koper opgegeven en door de Verkoper aanvaarde adres. De Koper zal alle regelingen treffen om de Goederen in ontvangst te nemen wanneer deze door de Verkoper voor levering worden aangeboden en indien de Koper dergelijke regelingen niet heeft getroffen, zal de Verkoper de Goederen achterlaten op of zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres en zal de levering geacht worden op deze wijze naar behoren te zijn verricht.
6.2 Alle opgegeven data voor levering van de Goederen zijn slechts bij benadering en de Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen door welke oorzaak dan ook. Het tijdstip van levering is niet bepalend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de verkoper. De Goederen kunnen door de Verkoper vóór de geschatte leveringsdatum worden geleverd door de Koper daarvan in kennis te stellen.
6.3 In geval van niet-levering van de goederen dient de koper de verkoper binnen twee dagen na de door de verkoper vastgestelde leveringsdatum schriftelijk op de hoogte te brengen.
6.4 In geval van onvolledige levering is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt, naar keuze van de verkoper, tot herstel van de levering of creditering ervan.

7. Risico en eigendom

De eigendom en het risico van beschadiging of verlies van de goederen gaan over op de koper bij de levering.

8. Intellectueel eigendom

8.1 De Goederen, etiketten, handelsmerken, logo's, vertrouwelijke bestanden en andere informatie worden door de Verkoper geleverd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten uitsluitend bij de Verkoper berusten en zijn eigendom blijven.
8.2 De Koper stemt ermee in de Verkoper bij te staan en alle handelingen en dingen te doen die de juridische adviseurs van de Verkoper noodzakelijk of wenselijk achten om de Verkoper het volledige voordeel van de bepalingen van artikel 8.1 hierboven te geven.
8.3 Goederen die in detailverpakking zijn verkocht, mogen door de Koper alleen worden doorverkocht in de door de Verkoper verstrekte verpakking en in geen geval mogen op of aan de Goederen of de verpakking andere labels, merken of logo's worden aangebracht dan die welke door de Verkoper zijn aangebracht.

9. Garanties en aansprakelijkheid

9.1 De Verkoper garandeert dat de Goederen op het moment van levering :
9.1.1 in alle opzichten voldoen aan de Europese wetgeving inzake voedselveiligheid en aan alle wet- en regelgeving betreffende de vervaardiging, verpakking en levering van levensmiddelen; en
9.1.2 van verkoopbare kwaliteit zijn zoals beschreven door de Verkoper.
9.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, uitgesloten voor zover de wet dat toestaat. 9.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of defecten in de kwaliteit of conditie van de Goederen die het gevolg zijn van opzettelijke schade, nalatigheid, verkeerd gebruik of wijziging van de Goederen zonder toestemming van de Verkoper of van het niet naleven van de instructies van de Verkoper (mondeling of schriftelijk) met inbegrip van de opslag- en behandelingsinstructies die van tijd tot tijd door de Verkoper worden uitgegeven en waarvan de Koper op verzoek een exemplaar van de Verkoper kan verkrijgen.
9.4 Als opschortende voorwaarde voor elke vordering van de Koper met betrekking tot schade, defecten of verlies met betrekking tot de door de Verkoper geleverde Goederen, zal de Koper:
9.4.1 de Goederen onmiddellijk bij levering of zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is daarna inspecteren en het gebrek, de schade of het verlies vermelden op de leveringsbon van de vervoerder;
9.4.2 de klantenservice van de Verkoper binnen 24 uur telefonisch op de hoogte stellen van het defect, de schade of het verlies;
9.4.3 een dergelijke claim binnen 3 dagen na levering van de betreffende Goederen Schriftelijk aan de Verkoper bevestigen?
9.4.4 de Goederen te bewaren in overeenstemming met de in artikel 9.3 vermelde opslag- en behandelingsinstructies en de Verkoper in de gelegenheid te stellen de betrokken Goederen binnen een redelijke termijn na levering te inspecteren. Indien de levering niet wordt geweigerd en de Koper de Verkoper hiervan niet in kennis stelt, is de Koper niet gerechtigd de Goederen te weigeren en is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk gebrek, schade of verlies en is de Koper gehouden de prijs te betalen alsof de Goederen overeenkomstig het Contract waren geleverd ? en
9.4.5 zich niet van deze Goederen te ontdoen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper en dan alleen in overeenstemming met de instructies van de Verkoper.
9.5 Wanneer een geldige claim met betrekking tot de Goederen gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of de staat van de Goederen en aan de Verkoper wordt gemeld in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal de Verkoper het recht hebben om de Goederen (of het item in kwestie) kosteloos te vervangen of, naar eigen goeddunken van de Verkoper, de prijs van de Goederen (of een pro rata deel van de prijs) aan de Koper terug te betalen en zal de Verkoper geen verdere aansprakelijkheid hebben tegenover de Koper.
9. 6. Behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper op grond van enige vertegenwoordiging, of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of enige verplichting van gemeen recht, of krachtens de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract, voor enig verlies van verwachte winst, schade aan de reputatie of goodwill van de Koper, verlies van verwachte toekomstige zaken, schade, kosten of uitgaven te betalen door de Koper aan een derde partij of enige andere indirecte of gevolgschade (en ongeacht of deze veroorzaakt is door de nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers of agenten of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met de levering van de Goederen of het gebruik of de wederverkoop ervan door de Koper, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Voorwaarden.
9.7 De aansprakelijkheid van de Verkoper (indien van toepassing), hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins, met betrekking tot een gebrek in de Goederen, of voor een inbreuk op het Contract of een verplichting die in verband daarmee aan de Koper verschuldigd is of voor een verzuim om de Goederen te leveren, zal verder beperkt zijn tot de waarde van de gebrekkige Goederen in kwestie.
9.8 De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper en wordt niet geacht het Contract te schenden wegens een vertraging in de uitvoering of het niet uitvoeren van een van de verplichtingen van de Verkoper met betrekking tot de Goederen indien de vertraging of het niet uitvoeren te wijten is aan een oorzaak of omstandigheid buiten de redelijke controle van de Verkoper. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, worden de volgende zaken beschouwd als oorzaken die buiten de redelijke controle van de Verkoper vallen
9.8.1 overmacht, explosie, overstroming, blikseminslag, storm, brand of ongeval?
9.8.2 oorlog, vijandelijkheden (al dan niet verklaard), sabotage, oproer, onlusten of vordering ;
9.8.3 handelingen, beperkingen, verordeningen, bevelen, verboden of acties van welke aard dan ook door een gouvernementele, parlementaire of lokale autoriteit (inclusief de weigering of intrekking van een vergunning of toestemming);
9.8.4 import- of exportvoorschriften of embargo's ;
9.8.5 diefstal of kwaadwillige beschadiging?
9.8.6 stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten of handelsgeschillen (waarbij werknemers van de Verkoper of een derde partij betrokken zijn) ;
9.8.7 moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers om welke reden dan ook; of
9.8.8 Stroomuitval of machinebreuk.

10. Compensatie

De Koper stemt ermee in de Verkoper te vrijwaren van alle schade, verliezen, kosten, vorderingen of uitgaven die de Verkoper heeft opgelopen met betrekking tot vorderingen die door een derde partij tegen de Verkoper zijn ingesteld wegens :
10.1.1 verlies, letsel of schade die geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt doordat de Koper de Goederen niet heeft opgeslagen, uitgestald of behandeld in overeenstemming met de (mondelinge of schriftelijke) instructies of vereisten van de Verkoper;
10.1.2 verlies, letsel of schade die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst, met dien verstande dat deze clausule niet vereist dat de koper de verkoper schadeloos stelt voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit zijn eigen nalatigheid.

11. Opslag, behandeling en verwijdering

11.1 De Koper zal alle schriftelijke instructies van de Verkoper met betrekking tot de opslag en behandeling van de Goederen volledig naleven.
11.2 Indien de Goederen door de Verkoper worden geleverd met een vervaldatum, zal de Koper deze Goederen niet verkopen, uitstallen of opslaan:
11.2.1 wanneer de vastgestelde vervaldatum of houdbaarheidsdatum is verstreken.
11.2.2 met andere goederen waarvan de houdbaarheidsdatum of de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
11.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor goederen die in strijd met dit artikel 11 door de koper zijn verkocht.
11.4 De Koper is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze ter beschikking stellen van de producten aan zijn werknemers en, indien van toepassing, voor het verstrekken van de voedings-, allergene en andere wettelijke informatie over de producten in de voor hen begrijpelijke taal of talen. Voedings-, allergene en andere wettelijke informatie over de producten kan, indien nodig, op schriftelijk verzoek bij de verkoper worden opgevraagd in FR, NL of ENG.

12. Streepjescodes

Het afdrukken van streepjescodes op door de verkoper geleverde goederen is niet vereist krachtens enige overeenkomst tussen de verkoper en de koper. De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de regels van de Vereniging voor Artikelnummering, maar is jegens de Koper niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het ontbreken van of een fout bij het afdrukken van dergelijke barcodes.

13. Consumentenklachten

In aanvulling op de in artikel 9.4 vereiste stappen, zal de Koper onmiddellijk de Klantendienst op de hoogte brengen in het geval dat de Koper een klacht van een consument ontvangt en verbindt de Verkoper zich ertoe dat noch hij, noch zijn werknemers of agenten enige verklaring tegenover een consument zullen afleggen (mondeling of schriftelijk) die kan worden opgevat als een erkenning van enige aansprakelijkheid van de kant van de Verkoper. Indien de Verkoper aanvaardt dat de oorzaak van de klacht gelegen is in een gebrek of een gebrek aan kwaliteit van de goederen, worden alle onderhandelingen en overeenkomsten over een eventuele compenserende betaling aan de consument door de Verkoper gevoerd en is de Verkoper niet verplicht aan de Koper of de consument een bedrag te betalen waarover hij niet heeft onderhandeld of dat hij niet is overeengekomen.

14. Levering van trays, displays en apparatuur

Alle met de identificatie van de Verkoper gemarkeerde of door de Verkoper verstrekte leveringsschalen en materialen zijn eigendom van de Verkoper en moeten onmiddellijk door de Koper worden teruggezonden. Displays en, in voorkomend geval, potten moeten binnen 30 dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst aan de verkoper worden teruggezonden of teruggenomen. Indien dit niet het geval is, behoudt de verkoper zich het recht voor een forfaitair bedrag van 50 euro per ontbrekende display aan te rekenen.

15. Transfer

Zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper mag de Koper het Contract of enig daaruit voortvloeiend voordeel niet toewijzen of overdragen.

16. Bericht

Elke kennisgeving die ingevolge deze Voorwaarden door een der partijen aan de andere partij moet of mag worden gedaan, dient schriftelijk te geschieden en te worden gericht aan de andere partij op haar statutaire zetel of hoofdvestiging of op een ander adres dat op het betrokken tijdstip aan de partij die de kennisgeving doet overeenkomstig deze bepaling is meegedeeld. Deze kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan:
16.1 indien verzonden per vooruitbetaalde post aan de partij aan wie het is gegeven, op de derde dag na de verzending ? of
16.2 indien verzonden per fax naar het faxnummer van de ontvanger, bij ontvangst.

17. Ontheffing

Wanneer de Verkoper op enig moment een van deze Voorwaarden niet afdwingt, vormt of wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van de Verkoper hieronder, noch doet dit op enigerlei wijze afbreuk aan de geldigheid van enig deel van deze Voorwaarden of aan het recht van de Verkoper om later actie te ondernemen. 

Abonnementen op verpakte en bulksnacks kunnen te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. 

18. Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie niet aangetast en blijft deze geldig en uitvoerbaar voor zover de wet dit toestaat.

19. Technische fiches en productinformatie

De informatie in de gegevensbladen is een weergave van de gemiddelde eigenschappen van de productanalyses zoals getest op samengestelde monsters en de typische analyses mogen niet worden beschouwd als een gegarandeerde specificatie. Het is mogelijk dat de analyses van individuele leveringen en monsters niet overeenkomen met bovenstaande typische waarden. Extra behandeling, vervoer of ongepaste of langdurige opslag kunnen de productanalyses beïnvloeden. FIKA MANAGEMENT SRL is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op de bovenstaande informatie of het gebruik ervan met betrekking tot de producten.

20. Rechtskeuze

Deze voorwaarden en elke overeenkomst die ingevolge deze voorwaarden wordt gesloten, worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht en de verkoper en de koper stemmen ermee in om zich in geval van een geschil te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van Brussel.

gebruikercrossmenu